ליגת ריצת שטח – הפועל במקומות עבודה מחוז ת”א

תחרות מספר 1

תאריך

08/09/2023
האירוע הסתיים!

שעה

07:00 - 09:00

מיקום

פארק מקסיקו
פארק מקסיקו

תחרות מספר 1 תאריך 08.09.23  – מצפה מודיעין

.1 שעת זינוק: 07:30
.2 רישום – יש להירשם במזכירות לפני התחרות )אוהל השופטים( .
רץ שלא נרשם יחשב כמי שלא הופיע לתחרות.
.3 אורך מסלול 5 , 10 ק”מ
.4 אורך הקפה 2.5 ק”מ
.5 מסלול התחרות – שביל לבן )ריצת שטח (
.6 זינוק מ פארק מקסיקו.
.7 הגעה:
פנייה לכפר דניאל מכביש 443 לאחר כ500- מטר פונים שמאלה לחורשת מקסיקו.

לפרטים על הליגה והרשמה לחץ כאן

מידע נוסף

1 כללי
.1.1 הליגה מופעלת במסגרת הליגה למקומות עבודה הפועל מחוז ת”א.
.1.2 אין בתקנון זה סתירה לתקנון הליגה למקומות עבודה .
.1.3 התחרויות תתקיימנה בימי שישי.
.1.4 שעת זינוק בהתאם לעונה ולפי פרסום מראש, עד חודש מרץ בשעה 9:00 ומחודש מרץ בשעה 7:00
.1.5 תתקיימנה 5 תחרויות.
.1.6 תחרות שתתבטל בגלל תנאי מזג אויר תועבר לתאריך חלופי.
.1.7 מקצים 5 ו10- ק”מ.
.2 אחריות מארגנים
.2.1 אחראים על הארגון לפי לוח שנתי מפורסם .
.2.2 ארגון התחרות לפי תקנון .
.2.3 בחירת המסלול וסימון.
.2.4 אכיפה של התקנון ומשמעת במהלך התחרות .
.3 משתתף
.3.1 מי שברשותו כרטיס שחקן תקף שהונפק ע”י הליגה למקומות עבודה הפועל מחוז ת”א לעונה הנוכחית .
.3.2 רכז הקבוצה אחראי על תקפות כרטיסי הר צים .
.3.3 גילו של המשתתף לא פחות מ21- שנה ועובד במקום העבודה של הקבוצה אליה הוא שייך.
.3.4 מי ששמו מופיע ברשימת המשתתפים ומספרו נקלט בנקודת הרישום ובקו הגמר.
.3.5 מי שהשלים את תהליך הקליטה והרישום בבוקר התחרות במזכירות.
.4 קבוצה
.4.1 קבוצה תימנה לא פחות מ3- רצים.
.5 מספר משתתף
.5.1 מספר אישי קבוע למשך כל העונה – לא ניתן להחליפו.
.5.2 באחריות המשתתף להביא את מספר המשתתף לכל תחרות.
.5.3 המספר יהיה צמוד לחזה, במשך כל המרוץ .
.5.4 אין לגזור או להקטין או לבצע כל שינוי במספר המשתתף .
.5.5 יש להצמיד את המספר לחזה כך שיראה בברור בקו הסיום .
.6 קטגוריות
.6.1 הגיל הקובע הינו עפ”י הנמסר במועד הרישום בהתייחס לשנת הלידה בלבד .
.6.2 חישוב הקטגוריה נקבע על ידי השנה בה מסתיימת הליגה פחות שנת הלידה.
.6.3 קטגוריות הגיל קובעות לצורך ניקוד בתחרויות האישיות בלבד.
.6.4 קטגוריות – גברים/נשים :
21 – 39
40 – 49
50 -59
+60
.6.5 הנהלת הליגה רשאית לחלק קבוצת גיל לשתי קבוצות גיל גם במהלך העונה וזאת במידה ותהיה הרשמה
גדולה מאד בטווח גילאים מסוים, עם נוכחות אמיתית בתחרויות .
.7 תחרות
.7.1 הודעה מפורטת אודות תחרות תישלח לרכזי הקבוצות בדוא”ל ותפורסם באתר ופרסום זה קובע .
.7.2 המרוץ שם דגש על יכולתו ועצמאותו של המשתתף ועל הגינותו.
.7.3 חובה לרוץ במסלול המסומן המלא, אין לקצר. קיצור מסלול מכל סיבה הינו פסילה .
.8 זינוק
.8.1 מקצה 10 ק”מ – זינוק ראשון, מקצה 5 ק”מ – זינוק שני.
.9 מסלולים
.9.1 המסלולים יקבעו מראש בהתאם למיקום התחרות ולאזור.
.9.2 מסלול התחרות יהיה 5 ק”מ ו 10- ק”מ )5X2 ).
.9.3 מסלול התחרות יסומן יום לפני מועד התחרות.
.9.4 הריצה רק בשביל המסומן ולפי השילוט שהוצב על ידי המארגן.
.9.5 יש להצמיד את המספר לחזה יש לשמור על ניקיון המסלול .
.10ניהול התחרות
.10.1צוות לניהול התחרות יורכב ממנהל התחרות וצוות עובדים נוספים.
.10.2בנקודת הזינוק יימצא אמבולנס.
.11חישוב תוצאות
.11.1יתבצע רישום תוצאות ממוחשב.
.11.2לא יתקבלו ערעורים במקום ובמועד התחרות. ערעורים ישלחו ע”י מנהל הקבוצה ו/או אחראי מטעמו
בלבד. הרוצה לערער על תוצאות התחרות, יעביר את הערעור בכתב עד יומיים לאחר התחרות )יום א(
liga@hapoel-telaviv-ma.co.il לכתובת ל”בדוא או 03-6095907 .לפקס
.11.3בכל תחרות תוכרז קבוצה מנצחת עפ”י חיבור שלושת המיקומים הטובים של אותה קבוצה.
.11.4בדרוג אישי בכל קטגוריה ינצח הרץ על פי סדר ההגעה.
.11.5במקרה של שוויון נקודות בין קבוצות תי קבע הקבוצה המנצחת עפ”י ממוצע של 5 תחרויות במקום .4
.11.6תוצאות לפי גיל יחושבו רק בתחרות אישית. קטגורית המשתתף/ת בתחרות האישית נקבעת לפי שנת
הלידה בלבד .
.12ניקוד אישי
.12.1הניקוד האישי של משתתף יהיה המקום שהשיג במרוץ: ראשון – נקודה אחת, שני – שתי נקודות וכו’.
.12.2אי השתתפות בתחרות, אי חציית קו הסיום או פסילה בתחרות תגרום לתוספת 999 נקודות לניקוד
האישי.
.12.3בסיכום הדרוג האישי לעונה יילקחו בחשבון 3 התחרויות )מתוך 5( בהן השיג המשתתף את התוצאות
הטובות יותר.
.13ניקוד בונוס לתחרויות אישיות
.13.1כל משתתף הרשום בליגת ריצת שטח יקבל בתחילת העונה 5 נקודות.
.13.2עבור השתתפות בכל אחת מהתחרויות הארציות ב”רשימת תחרויות ארציות” , שתפורסם בתחילת
העונה, תיגרע נקודה אחת מהניקוד של המשתתף, עד ל- 5 תחרויות ארציות.
.13.3לא יינתן בונוס על השתתפות בתחרויות ארציות נוספות.
.14ניקוד קבוצתי
.14.1הניקוד הקבוצתי יהיה סיכום המיקומים של שלושה הרצים שסיימו הראשונים מבין חברי הקבוצה.
.14.2אם מספר הרצים בקבוצה קטן מ,3- יתווספו 999 נקודות לניקוד הקבוצתי בגין כל רץ חסר.
.14.3בסיכום הדרוג הקבוצתי לעונה יילקחו בחשבון 3 התחרויות )מתוך 5( בהן השיגה הקבוצה את התוצאות
הטובות יותר.
.15ניקוד בונוס לתחרות הקבוצתי ת
.15.1כל קבוצה הרשומה בליגת ריצת שטח תקבל בתחילת העונה 5 נקודות.
.15.2עבור השתתפות של שלושה רצים או יותר בכל אחת מהתחרויות הארציות ב”רשימת תחרויות ארציות” ,
שתפורסם בתחילת העונה, תיגרע נקודה אחת מהניקוד של הקבוצה, עד ל5- תחרויות ארציות.
.15.3לא יינתן בונוס על השתתפות בתחרויות ארציות נוספות.
.16תקנון ומסגרת
.16.1התקנון מחייב כל גוף הנרשם לליגה: מארגנים, קבוצות ומשתתפים.
.16.2בכל שינוי בתקנון, יעודכנו ראשי קבוצות .
.16.3כל בעיה מקצועית שתתעורר ואין לה סעיף מתאים בתקנון זה פתרונה יקבע ע”י מנהל התחרות .
.17סיום מרוץ
.17.1רצים אשר לא עברו בקו הסיום בסיום תחרות יחשבו כמי שפרשו .
.17.2יש להודיע למארגן ישירות ו/או ע”י כל אחד אחר על פרישה מכל סיבה .
.18 לפרטים ולהצטרפות לליגה
משרדי הפועל מחוז ת”א ספורט עממי במקומות העבודה 03-6095906
רכז מקצועי ומארגן: נמרוד הנגבי 050-8807548
“תאוצה” – יזום ניהול והפקת פרויקטים בספורט

גלריה

מזנקים בעוד...

האירוע הסתיים.

רשימת משתתפים

רשימת משתתפים

אין עדיין משתתפים. היה הראשון להירשם!

שתפו את האירוע

מפת מיקום האירוע

חסויות

מפיק הארוע

מפיק הארוע

תאוצה
תאוצה
טלפון
050-8807548
אימייל
info.teutza@gmail.com
אתר
https://www.teutza.co.il/
דילוג לתוכן